GDPR dokument

Tenisový klub Havlíčkův Brod

Zpracovávané osobní údaje, účel zpracování, doba zpracování

 

 1. Seznam členů spolku obsahující zejména jméno, příjmení, rok narození, rodné číslo a bydliště člena spolku včetně jeho kontaktního telefonního čísla, e-mailové adresy nebo doručovací adresy.
  Účel zpracování – plnění povinností vyplývajících ze stanov spolku a zajišťování naplňování činnosti spolku.
  Doba zpracování – po dobu členství a 5 let následně.
 2. Seznam vlastníků permanentek obsahující zejména jméno, příjmení a bydliště člena spolku včetně jeho kontaktního telefonního čísla, e-mailové adresy nebo doručovací adresy.
  Účel zpracování – evidence oprávněných uživatelů tenisových kurtů, vedení účetnictví
  Doba zpracování – minimálně 3 roky po skončení platnosti permanentky
 3. Výsledky závodů obsahující zpravidla jméno, příjmení, příslušnost ke sportovnímu oddílu, rok narození a dosažený výsledek
  Účel zpracování – realizace závodní činnosti
  Doba zpracování – po časově neomezenou dobu
 4. Fotografie umístěné na internetových stránkách a sociálních sítích Na žádost fotografované osoby budou dané fotografie z internetových stránek staženy.

 

Zpřístupňování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou zpřístupňovány třetím osobám pouze způsobem vyplývajícím z právních předpisů. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány příjemcům ze zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

 

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných místnostech. Osobní údaje mohou být uloženy i v elektronické podobě na standardně zabezpečené výpočetní technice.

 

Základní práva subjektů údajů

 1. právo požadovat přístup k osobním údajům (informace o zpracovávaných osobních údajích), jejich opravu či výmaz (pokud zpracování osobních údajů není právní povinností, další výjimky stanoví právní předpisy), dále požadovat potvrzení o zpracovávání či nezpracovávání konkrétních osobních údajů
 2. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 3. právo požadovat omezení zpracování v případě tvrzené nepřesnosti osobních údajů, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě další nepotřebnosti osobních údajů

Bližší informace o právech subjektu údajů jsou uvedeny v nařízení EU č. 2016/679 GDPR zejména v čl. 13 až 22. 

 

Základní povinnosti tenisového klubu

 1. zpracovávat osobní údaje jen za splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů
 2. zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu
 3. osobní údaje zpracovávat korektně, přesně a transparentně
 4. chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem třetích osob 

V případě porušení zabezpečení osobních údajů je povinností provozovatele tuto skutečnost do 72 hodin oznámit Úřadu na ochranu osobních údajů, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, bude jim toto porušení oznámeno.